شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در تلگرام، سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com 2020-01-21T01:53:38+01:00 mihanblog.com فاطمیه 2020-01-20T20:54:35+01:00 2020-01-20T20:54:35+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/304 خادم المدافعین وفات شهادت‌گونه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها تسلیت باد

وفات شهادت‌گونه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها تسلیت باد
]]>
به یادت هستیم 2020-01-01T16:54:41+01:00 2020-01-01T16:54:41+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/303 خادم المدافعین تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانیبه افسون کدامین شعر در دام من افتادیگر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفتبه شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادیشاعر: شهریار

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی
به افسون کدامین شعر در دام من افتادی

گر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت
به شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادی

شاعر: شهریار
]]>
به یادت هستیم 2019-12-31T03:05:09+01:00 2019-12-31T03:05:09+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/302 خادم المدافعین به زور عقل گذشتن ز خود میسر نیستمگر بلند شود دست و تازیانهٔ عشقشاعر: صائب تبریزی

به زور عقل گذشتن ز خود میسر نیست
مگر بلند شود دست و تازیانهٔ عشق

شاعر: صائب تبریزی


]]>
به یادت هستیم 2019-12-29T08:06:36+01:00 2019-12-29T08:06:36+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/301 خادم المدافعین یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟این نه موجی است که از خاطر ساحل برودشاعر: صائب تبریزی

یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟
این نه موجی است که از خاطر ساحل برود

شاعر: صائب تبریزی
]]>
میلاد مسعود شهید هادی باغبانی مبارک 2019-12-06T13:13:58+01:00 2019-12-06T13:13:58+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/300 خادم المدافعین ]]> تولدت مبارک هادی جان 2019-12-06T06:15:25+01:00 2019-12-06T06:15:25+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/299 خادم المدافعین ]]> تولد شهید هادی باغبانی 2019-12-05T20:30:20+01:00 2019-12-05T20:30:20+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/298 خادم المدافعین پی‌نوشت: امروز یعنی پانزده آذرماه سالروز حقیقی تولد شهید هادی باغبانی‌ست که بعلت مسائل تحصیلی در شناسنامه و بطبع بر سنگ مزار تاریخ ۱۵ شهریور ثبت شده است.


پی‌نوشت: امروز یعنی پانزده آذرماه سالروز حقیقی تولد شهید هادی باغبانی‌ست که بعلت مسائل تحصیلی در شناسنامه و بطبع بر سنگ مزار تاریخ ۱۵ شهریور ثبت شده است.
]]>
۲ روز مانده تا... 2019-12-03T19:16:59+01:00 2019-12-03T19:16:59+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/297 خادم المدافعین ]]> پوستر جدید 2019-11-28T16:26:56+01:00 2019-11-28T16:26:56+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/296 خادم المدافعین مادر سلام، ساعت خوب نماز شببا عشق می نویسم و خون، در شب حَلَبجز نام خوب حضرت زینب نبوده استذکری صبور، در شب این فتح، روی لبزینب برای اهل حرم مثل مادر استهرچند بوده روز خدا، خواهر عربزینب گرفته بود سرم را به دامنشیک شب که بی قرار شدم در هجوم تبمادر، مدافعان حرم گریه می کننددر سجده های واجب و در ذکر مستحبشاعر: "هادی" خورشاهیان

مادر سلام، ساعت خوب نماز شب
با عشق می نویسم و خون، در شب حَلَب

جز نام خوب حضرت زینب نبوده است
ذکری صبور، در شب این فتح، روی لب

زینب برای اهل حرم مثل مادر است
هرچند بوده روز خدا، خواهر عرب

زینب گرفته بود سرم را به دامنش
یک شب که بی قرار شدم در هجوم تب

مادر، مدافعان حرم گریه می کنند
در سجده های واجب و در ذکر مستحب

شاعر: "هادی" خورشاهیان
]]>
به یادت هستیم 2019-11-24T13:15:52+01:00 2019-11-24T13:15:52+01:00 tag:http://esmaeilbaghbani.mihanblog.com/post/295 خادم المدافعین اگر چه خَلق، مرا از تو بر حذر دارنداز اشتیاقِ من و چشم تو خبر دارنددرِ قفس بگشایید تا نشان بدهمپرندگانِ قفس نیز بال و پر دارندگمان مکن دلِ آتشفشانم از سنگ استکه قله‌های جهان قلبِ شعله‌ور دارند...شاعر: مهدی مظاهری

اگر چه خَلق، مرا از تو بر حذر دارند
از اشتیاقِ من و چشم تو خبر دارند

درِ قفس بگشایید تا نشان بدهم
پرندگانِ قفس نیز بال و پر دارند

گمان مکن دلِ آتشفشانم از سنگ است
که قله‌های جهان قلبِ شعله‌ور دارند...

شاعر: مهدی مظاهری
]]>