شهید هادی باغبانی هدف از ایجاد این سایت ادامه راه شهید هادی باغبانی از طریق انتشار آراء و عقاید و نکاتی از زندگی ایشان و در کنار آن خاطراتی از شهید و احیانا عکس ها و مناجات و تصاویر ویدئویی متناسب با هدف سایت می باشد. در کنار آن مطالبی متناسب با شهدای مدافع حرم و سایر مناسبت های مذهبی نیز انتشار می یابد. آدرس کانال ما در سروش و ایتا: HADIBAGHBANI_IR tag:http://www.hadibaghbani.ir 2018-12-17T20:29:34+01:00 mihanblog.com جهاد ادامه دارد 2018-12-13T04:30:00+01:00 2018-12-13T04:30:00+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/272 خادم المدافعین ]]> نایب الزیاره شهید 2018-12-06T04:30:00+01:00 2018-12-06T04:30:00+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/271 خادم المدافعین ]]> مادر 2018-12-02T10:32:25+01:00 2018-12-02T10:32:25+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/270 خادم المدافعین ]]> هادی 2018-11-23T11:02:32+01:00 2018-11-23T11:02:32+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/269 خادم المدافعین تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدمآتش گرفتم از تو و در صبحدم زدمبا آسمان مفاخره کردیم تاسحراو از ستاره دم زد و من از تو دم زدماو با شهاب بر شب تب کرده خط کشیدمن برق چشم ملتهب‌ات را رقم زدمتا کور سوی اخترکان بشکند همهاز نام تو به بام افق‌ها، علم زدمبا وامی از نگاه تو خورشیدهای شبنظم قدیم شام و سحر را به هم زدمهر نامه را به نام و به عنوان هرکه بودتنها به شوق از تو نوشتن قلم زدم...حسین منزوی


تا صبحدم به یاد تو شب را قدم زدم
آتش گرفتم از تو و در صبحدم زدم

با آسمان مفاخره کردیم تاسحر
او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم

او با شهاب بر شب تب کرده خط کشید
من برق چشم ملتهب‌ات را رقم زدم

تا کور سوی اخترکان بشکند همه
از نام تو به بام افق‌ها، علم زدم

با وامی از نگاه تو خورشیدهای شب
نظم قدیم شام و سحر را به هم زدم

هر نامه را به نام و به عنوان هرکه بود
تنها به شوق از تو نوشتن قلم زدم...

حسین منزوی
]]>
نایب الزیاره شهید باغبانی ۳ (اربعین ۹۷) 2018-11-07T19:59:37+01:00 2018-11-07T19:59:37+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/266 خادم المدافعین ]]> خاطره‌ای از شهید هادی باغبانی 2018-11-06T02:21:11+01:00 2018-11-06T02:21:11+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/265 خادم المدافعین منبع: کتاب مدافعان حرمانتشارات: شهید ابراهیم هادیصفحه ۲۳۰

منبع: کتاب مدافعان حرم
انتشارات: شهید ابراهیم هادی
صفحه ۲۳۰

]]>
نایب الزیاره شهید باغبانی ۲ (اربعین ۹۷) 2018-11-04T12:03:57+01:00 2018-11-04T12:03:57+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/264 خادم المدافعین ]]> نائب الزیاره شهید باغبانی ۱ (اربعین ۹۷) 2018-11-01T20:05:58+01:00 2018-11-01T20:05:58+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/263 خادم المدافعین ]]> نایب الزیاره شهید هادی باغبانی، اربعین ۹۶ 2018-10-07T02:27:08+01:00 2018-10-07T02:27:08+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/262 خادم المدافعین [http://www.aparat.com/v/tMfFP]امسال شما نایب الزیاره باشید [http://www.aparat.com/v/tMfFP]

امسال شما نایب الزیاره باشید
]]>
تحریم! 2018-10-04T10:18:14+01:00 2018-10-04T10:18:14+01:00 tag:http://www.hadibaghbani.ir/post/261 خادم المدافعین و  همانقدر که تسلیم شدن بی معنی ستنزد ما واژه‌ی تحریم شدن بی معنی ستدست برسینه نهادن جلوی قدرت هاکرنش و سرخوش تعظیم شدن بی معنی ستسر نبردیم چنان کبکِ تَغَفُّل در برفچونکه غفلت زده از بیم شدن بی معنی ستخودِ تاریخ گواه است به پیروزی دینپس بخوان، منکر تقویم شدن بی معنی ست!ما همان شِعبِ اَبی طالِبِ امروزینیمنزد این طایفه تحریم شدن بی معنی ستشاعر: مسعود یوسف پور

و  همانقدر که تسلیم شدن بی معنی ست
نزد ما واژه‌ی تحریم شدن بی معنی ست

دست برسینه نهادن جلوی قدرت ها
کرنش و سرخوش تعظیم شدن بی معنی ست

سر نبردیم چنان کبکِ تَغَفُّل در برف
چونکه غفلت زده از بیم شدن بی معنی ست

خودِ تاریخ گواه است به پیروزی دین
پس بخوان، منکر تقویم شدن بی معنی ست!

ما همان شِعبِ اَبی طالِبِ امروزینیم
نزد این طایفه تحریم شدن بی معنی ست


شاعر: مسعود یوسف پور

]]>